web analytics
קטגוריות
הרצאות

שיחת עורכי כתבי עת

קטעים מוסרטים מערב שיח של עורכי כתבי עת ספרותיים שבו השתתפתי ובו דנו במערכת היחסים המסובכת בין העורך ובין היוצר.